Vnitřní stanovy

Sboru dobrovolných hasičů Lány

I. Úvodní ustanovení

1. Sbor je součástí organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

2. Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů Lány (dále jen "SDH Lány").

3. Sídlo organizace: Lány č.p. 14, PSČ 537 01 Chrudim.

4. Identifikační číslo spolku SDH Lány 68248733.

5. Působnost: katastrální území obce Lány.

II. Základní cíle SDH Lány

SDH Lány je právnickou osobou - spolkem podle zákona č. 89/2012., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, pomáhá obci Lány při plnění úkolů na úseku požární ochrany
zejména tím:

1. připravuje členy k činnosti v SDH Lány,

2. spolupracuje při zabezpečování činnosti SDH Lány s jinými sbory, institucemi, úřady, složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a dalšími podobnými organizacemi,

3. podílí se na preventivně výchovné činnosti na úseku
požární ochrany,

4. podílí se na zpracování dokumentace požární ochrany obce,

5. v případě vyhlášení stupňů povodňové aktivity se členové zapojí zejména do skupin hlídkové služby,

6. podílí se na kulturním životě obce zejména organizováním kulturně / společenských akcí s
propagací požární ochrany,

III. Vznik členství ve SDH Lány

1. Členství v SDH Lány je dobrovolné.

2. Řádným členem SDH Lány se může stát fyzická osoba starší 15 let a právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli SDH Lány a které se zaváží plnit uvedené
povinnosti člena sboru. O přijetí nového člena rozhoduje Valná hromada SDH
Lány.

3. Členství v SDH Lány vzniká na základě schválení písemné přihlášky a zaplacení členského
příspěvku.

4. Členský příspěvek na jeden rok je stanoven ve výši 150,- Kč se splatností k 31.1.
následného kalendářního roku, pokud nebude na Valné hromadě SDH Lány ujednáno
jinak.

IV. Zánik členství ve SDH Lány

1. Vystoupením
- povinnost písemného oznámení vystoupení Valné hromadě SDH Lány.

2. Vyloučením
- většinovým výrokem výboru SDH Lány, zejména pro neplnění uložených povinností
a úkolů, hrubé porušení stanov, poškození dobrého jména SDH Lány, či nízkou
účastí na schůzích a činnosti SDH Lány.

3. Nezaplacením členského příspěvku ve výši 150 Kč - každým rokem. Za příslušný rok.

4. Úmrtím.

5. Zánikem Sboru.

V. Práva členů SDH Lány

1. Předkládat návrhy, podněty a připomínky. O návrhu rozhoduje Výbor SDH Lány.

2. Účastnit se projednávání všech otázek SDH Lány na schůzích.

3. Požadovat zprávy o činnosti a hospodaření SDH Lány a požadovat vysvětlení od Výboru SDH
Lány.

4. Být volen, volit do Výboru SDH Lány a hlasovat.

5. Být informován o všech rozhodnutí Výboru SDH Lány.

6. Účastnit se akcí pořádaných SDH Lány.

7. Používat při činnosti v SDH Lány materiálních prostředků SDH Lány.

8. Nosit stejnokroj včetně odznaků a vyznamenání.

VI. Povinnosti členů SDH Lány

1. Řídit se stanovami SDH Lány.

2. Chránit dobré jméno SDH Lány.

3. Aktivně se zúčastňovat při činnostech SDH Lány.

4. Zaplatit členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou SDH Lány.

5. Plnit úkoly uložené výborem a odpovědně vykonávat svěřené funkce uložené Výborem SDH Lány.

6. Chránit majetek SDH Lány a hospodárně zacházet se svěřenými prostředky a majetkem SDH
Lány.

7. Účastnit se smluvených schůzí SDH Lány, nebo omluvit svoji neúčast na nich.

8. Při ukončení členství v SDH vrátit veškeré doklady a materiální prostředky SDH Lány.

9. Propagovat mezi spoluobčany požární ochranu a získávat další občany pro členství v SDH
Lány.¨

VII. Kázeň a tresty SDH Lány

Každý člen SDH Lány se podrobuje dobrovolné kázni v plnění osobních úkolů a případných funkcí. Chrání čest a dobré jméno SDH Lány. Chování člena, které je v rozporu se
stanovami SDH Lány a dobrými mravy se trestá:

1. odvoláním z funkce,

2. vyloučením z SDH.


O uložení disciplinárního opatření rozhoduje Výbor SDH Lány. Člen má právo odvolat se k členské schůzi do jednoho měsíce ode dne doručení písemného rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření.

VIII. Orgány SDH Lány

1. Orgány SDH Lány jsou:

a) Valná hromada SDH Lány.

b) Výbor SDH Lány.

c) Kontrolní a revizní komise (dále jen "KRK").

ad a)
Valná hromada SDH Lány

Nejvyšším orgánem SDH Lány je valná hromada, která je tvořena všemi členy SDH Lány. Valná
hromada volí přímo starostu, jednatele a hospodáře. Zároveň volí kontrolní a revizní komisi.

1.1 Valná hromada SDH Lány je nejvyšším orgánem SDH Lány.

1.2 Jednání valné hromady svolává a řídí starosta SDH.

1.3 Valná hromada schvaluje výroční zprávu starosty, hospodáře a KRK (musí být předloženy do 31.1. následujícího roku).

1.4 Starosta SDH Lány je povinen valnou hromadu svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů, a to do 30 dnů od doručení žádosti starostovi SDH.

1.5 Působnost: volí každý druhý rok starostu, hospodáře a členy KRK.

1.6 Schvaluje většinovým hlasováním zprávu starosty a zprávu hospodáře o hospodaření SDH.

1.7 Jednatel je povinen z každého jednání VH vyhotovit zápis, jehož součástí jsou přijatá usnesení a výsledky voleb.

1.8 Zápis z jednání Valné hromady SDH Lány podepisuje starosta a minimálně 2 ověřovatelé zápisu a jednatel.

1.9 K platnému usnesení Valné hromady SDH Lány, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů SDH Lány.

1.10Na Valnou hromadu SDH Lány musí být pozván starosta obce, popřípadě jím pověřený
zástupce.

ad b)
výbor SDH Lány

Správu SDH
obstarává a za jeho činnost odpovídá Výbor. Řídí veškerou jeho činnost, svolává
Valnou hromadu SDH Lány a členské schůze, provádí a zajišťuje jejich usnesení a
hospodaří se svěřeným jměním SDH. Je schopen usnášet se, je / li přítomna
nadpoloviční většina jeho členů. Výbor tvoří 7 členů SDH, a to:

- starosta

- jednatel

- hospodář

- velitel SDH

- velitel družstva

- strojník

- zpravodaj (kronikář)


Výbor se schází příležitostně, nejméně jednou za 3 měsíce.

Starosta SDH Lány:

- jmenuje a odvolává jednatele a členy Výboru SDH Lány,

- zastupuje SDH Lány navenek s ostatními organizacemi, se státními orgány,

- má podpisové právo SD Lány,

- má dispoziční právo k běžnému účtu SDH Lány u bankovního ústavu,

- řídí činnost výboru SDH Lány a jednání Valné hromady SDH Lány,

- jedenkrát ročně předkládá všem členům SDH Lány výroční zprávu,

- zajišťuje organizaci SDH Lány,

- zodpovídá za dodržování stanov a za správné hospodaření s majetkem SDH Lány,

- stará se o propagaci SDH Lány,

- stará se o další technické a organizační záležitosti dle dohody s ostatními členy Výboru
SDH Lány,

 - je volen na 2 leté funkční období.

Jednatel SDH Lány:

. zpracovává a vede veškerou dokumentaci SDH Lány (zápisy ze schůzí, evidenci členské
základny, písemnou komunikaci s právnickými a fyzickými osobami) včetně jejich
archivace,

- zastupuje SDH Lány při jednáních s bankami a dalšími společnostmi, firmami a ve styku s
občanskou veřejností.

Hospodář SDH Lány

- jedenkrát ročně podává všem členům SDH Lány výroční zprávu,

- má dispoziční právo k běžnému účtu SDH Lány u bankovního ústavu,

- zajišťuje řádný chod sboru ve finanční a hospodářské oblasti,

- je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení evidence,

- spravuje bankovní účet SDH Lány a je plně zodpovědný za finanční prostředky SDH Lány.

Velitel SDH Lány (JPO SDH)

- vyřizuje všechny záležitosti související s účastí SDH na požární ochraně a v těchto
záležitostech zastupuje SDH při jednáních s orgány obce ,

    - jedenkrát ročně podává všem členům SDH Lány zprávu o činnosti SDH Lány,

- řídí odbornou přípravu členů JPO SDH,

    - kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obci k odstranění nedostatků,

- zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS.

Velitel družstva

 - dostavit se při vyhlášení požárního poplachu v obci neprodleně do hasičské zbrojnice,

 - řídí praktickou přípravu členů JPO SDH, kontroluje stav požární techniky, výstroje a
     výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obci k odstranění nedostatků,

 - zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS.

Zpravodaj SDH

- vede dokumentaci o činnosti SDH Lány,

    - pořizuje záznamy z činnosti SDH Lány (fotografie,videozáznam atd.)

ad c) Kontrolní a revizní komise

- komise je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze Valné hromadě SDHLány,

- je volena Valnou hromadou SDH Lány, a to nejméně v počtu tří členů,

- členové KRK si ze svých řad volí předsedu,

- 2x ročně kontroluje hospodaření SDH a nakládání s majetkem SDH, nejméně však 1x ročně
     před Valnou hromadou SDH,

- zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších
     orgánů,

- může nahlížet do všech písemností SDH Lány,

- dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost  vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k
 výdělečné činnosti SDH,

- alespoň jedním členem kontroluje svou účastí jednání Výboru SDH,

- členové kontrolní a revizní komise nesmějí být členy Výboru SDH Lány,

- rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány SDH Lány; rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do 60 dnů od písemného podání.

IX.
Oslovování v SDH Lány

Zejména při schůzové činnosti a slavnostních příležitostech se členové SDH oslovují tak,
jak bylo vždy dobrým zvykem, a to bratře, sestro.

X. Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

SDH Lány nemá svůj prapor. Znak na čepici vycházkového stejnokroje je znak SH ČMS s děleným
státním znakem na zlatavé podložce. Členové SDH mají právo nosit při slavnostních příležitostech vycházkový stejnokroj dle pravidel uvedených v Souboru předpisů SH ČMS - I/42010 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Členové SDH nosí na slavnostních a pracovních stejnokrojích funkční označení shodné s funkčním označením členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

XI. Členský průkaz

Členský průkaz je majetkem SDH a každý člen je povinen ho pečlivě opatrovat a při vystoupení
nebo vyloučení jej SDH vrátit. Případnou ztrátu průkazu je povinen člen ihned ohlásit Výboru SDH Lány, který učiní další opatření proti jeho zneužití.

XII. Majetek, hospodaření, kontrola

Rozhodnutí o nakládání s finančními prostředky přísluší Valné hromadě SDH Lány. O příjmu či
výdeji finančních prostředků SDH Lány rozhoduje vždy Valná hromada SDH Lány svým usnesením.


Prostředky k hrazení nákladů na svoji činnost získává SDH Lány zejména členskými příspěvky, sponzorskými dary, dotacemi a výnosy z vlastní činnosti a majetku.

Zařízení, věci, součástky, literatura a finance, které byly SDH Lány věnovány, nebo které SDH zakoupilo či získalo vlastní činností, jsou majetkem SDH Lány.

Majetek SDH Lány může být zakoupen, prodán nebo darován pouze rozhodne-li tak Valná hromada SDH Lány nebo členská schůze SDH Lány.

Ve výjimečných případech může starosta rozhodnout také o nákupu věcí, pokud je jejich nákup
nutný, či výhodný pro provoz a fungování Sboru . Toto musí Valné hromadě nebo
členské schůzi SDH oznámit a zdůvodnit na nejbližší schůzi.

Hospodář zodpovídá za vedení účetnictví, spravuje jmění, provádí účetní uzávěrku a
podává Výboru SDH a Valné hromadě SDH Lány pokladní zprávu. Výši a termín
placení členských příspěvků oznamuje po schválení Valnou hromadou SDH Lány v
předstihu minimálně 3 měsíců a provádí jejich vybrání.

SDH Lány má zaveden běžný bankovní účet. Čerpání financí se řídí platnými předpisy.
Dispoziční právo pro výběr hotovosti z bankovního účtu má starosta SDH Lány,
hospodář SDH Lány a starosta obce Lány jako zřizovatel SDH Lány.

XIII. Zánik SDH Lány

Sbor zaniká dobrovolným, jednohlasným výrokem Valné hromady SDH Lány , která též zajišťuje
vyrovnání všech finančních a právních závazků a rozhoduje o majetku. Finanční
prostředky budou po vyrovnání všech závazků darovány Obci Lány, IČO 00484768,
se sídlem Lány 14, PSČ 538 01 Chrudim - na zajištění požární ochrany obce.

XlV. Výklad stanov

Výkladem stanov se pověřuje Kontrolní a revizní komise. Písemné návrhy na změny stanov
shromažďuje Výbor SDH Lány. Valná hromada rozhoduje o změně či doplnění stanov.

Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou SDH Lány.

Vyhotovil: Ing. Libor Kopecký,

Schválení stanov: 9. 1. 2016

Podpisy:
Starosta SDH Lány ...............................................................

Jednatel SDH Lány ...............................................................

Hospodář SDH Lány ............................................................

Starosta obce Lány ...............................................................

Příloha č. 1


Žádost o přijetí za člena Sboru dobrovolných hasičů Lány


Žádám o přijetí za člena SDH Lány.

Jméno:............................................ Příjmení: ................................................

Datum narození: ............................... Rodné číslo: ............................................

Ulice a č.p. :..................................................................................................

Obec:......................................................... PSČ: ..................................

Prohlašuji, že jsem seznámen s platnými Stanovami SDH Lány, zejména s povinnostmi člena,
které z těchto stanov vyplývají.

Datum:..................................... Podpis žadatele:.............................................

Převzal dne:.............................. Jméno a podpis přebírajícího: .......................................
ARCHITECT STUDIO, Václavské náměstí 1, Praha, 110 00, +420 100 123 456
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky